Zaštita osobnih podataka

TRGOVINA KRK d.d. obrađuje osobne podatke pojedinaca pridržavajući se osnovnih načela (zakonitost, poštenost i transparentnost, ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnost, ograničenje pohrane, cjelovitost i povjerljivost) obrade osobnih podataka predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka te osiguravaju pojedincima ostvarenje njihovih prava (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje (pravo na zaborav, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor) vezanih uz obradu njihovih osobnih podataka.
U nastavku se može izvršiti uvid u Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Pravilnik o postupanju s osobnim podacima TRGOVINE KRK d.d.

TRGOVINA KRK d.d. objavljuje na ovoj stranici obrasce isprava koje pojedinci mogu koristiti u svrhu ostvarenja svojih prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

PRAVILNIK
Pravilnik o postupanju s osobnim podacima TRGOVINE KRK d.d.

OBRASCI ZA PRAVA ISPITANIKA
Zahtjev za brisanje osobnih podataka
Zahtjev za dopunu osobnih podataka
Zahtjev za ispravak osobnih podataka
Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka
Zahtjev za prenošenje osobnih podataka
Zahtjev za pristup osobnim podacima
Prigovor na obradu

KONTAKT PODACI ZA OSTVARENJE PRAVA ISPITANIKA:
broj telefona: (051) 750-405
e-mail: pravni.poslovi@trgovina-krk.hr